Privacy wetgeving


Deze informatieve categorie legt u uit wat we met uw gegevens doen en vooral niet doen.

Privacy
Rokenenkoken.nl bewaart (toekomstige) klantgegevens. Deze gegevens zijn privacygevoelig. Per 25 mei 2018 is de wet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met ingang van die datum hoort elk bedrijf zich aan bepaalde privacy regels te houden.Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.
Van iedere (toekomstige) klant die met ons in contact is (geweest) bewaren we een aantal gegevens: (Bedrijfs)Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, deze gegevens worden veilig digitaal, (maar niet online) bewaard om te kunnen factureren, contact op te nemen of garantieclaims bij de fabrikant in te dienen.
Rokenenkoken.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en zal al uw persoonlijke gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Er zullen geen gegevens gedeeld of uitgewisseld worden met derden- ook niet met naaste familie, tenzij een wettelijke plicht dit noodzaakt.
U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. U heeft het recht om de gegevens die zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u verzoeken deze te wijzigen of te laten verwijderen.